Ibn Shafrut 3 5 7, Herzliya

Entrepreneur

Ashdar LTD

Program

Residential

Units

50 units

Status

Architectural design
Ibn Shafrut 3 5 7, Herzliya
No items found.
No items found.